Leverings

Voorwaarden

1. Definities

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Onderhoud van een website: het door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie WACO WEBDESIGN & GRAPHICS een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

Door ondertekening van een overeenkomst met WACO WEBDESIGN & GRAPHICS verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van WACO WEBDESIGN & GRAPHICS en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en WACO WEBDESIGN & GRAPHICS opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgave door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WACO WEBDESIGN & GRAPHICS zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht WACO WEBDESIGN & GRAPHICS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

4. Uitvoering van de overeenkomst

WACO WEBDESIGN & GRAPHICS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WACO WEBDESIGN & GRAPHICS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WACO WEBDESIGN & GRAPHICS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WACO WEBDESIGN & GRAPHICS zijn verstrekt, heeft WACO WEBDESIGN & GRAPHICS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. WACO WEBDESIGN & GRAPHICS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WACO WEBDESIGN & GRAPHICS is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan WACO WEBDESIGN & GRAPHICS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart WACO WEBDESIGN & GRAPHICS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

Het ontwerpen van een nieuwe website door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken. Bij een ontwerp komt automatisch een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de bestaande website tussen WACO WEBDESIGN & GRAPHICS en de opdrachtgever. Kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. WACO WEBDESIGN & GRAPHICS kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met WACO WEBDESIGN & GRAPHICS gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden. WACO WEBDESIGN & GRAPHICS heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

6. Levering en levertijd

WACO WEBDESIGN & GRAPHICS gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt WACO WEBDESIGN & GRAPHICS eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan WACO WEBDESIGN & GRAPHICS Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat WACO WEBDESIGN & GRAPHICS ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat WACO WEBDESIGN & GRAPHICS over tot het voltooien van de volledige website. Mocht WACO WEBDESIGN & GRAPHICS onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan WACO WEBDESIGN & GRAPHICS alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij WACO WEBDESIGN & GRAPHICS een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. Door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht

WACO WEBDESIGN & GRAPHICS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer WACO WEBDESIGN & GRAPHICS als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal WACO WEBDESIGN & GRAPHICS alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en WACO WEBDESIGN & GRAPHICS geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden. Het Content Management Systeem dat WACO WEBDESIGN & GRAPHICS zijn klanten aanbiedt is op zich gratis, en is dus gratis verkrijgbaar op aanvraag. Het koppelen van het Content Management Systeem aan de website vergt een aanzienlijk aantal werkuren en enige kennis ervan. Daarom rekent WACO WEBDESIGN & GRAPHICS een implementatiekost aan wanneer zij dit Content Management Systeem voor u implementeren. De implementatiekosten worden automatisch verrekend wanneer er maatwerk nodig is dat in het Content Management Systeem gevestigd is.

9. Betaling

Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en WACO WEBDESIGN & GRAPHICS is de opdrachtgever betalingsplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verende van de factuur door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS het verschuldigde bedrag te voldoen. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS aan de opdrachtgever elke maand een factuur gestuurd, indien van tepassing. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn hiervan kan in een schriftelijk verdrag gewijzigd worden. In de genoemde gevallen behoudt WACO WEBDESIGN & GRAPHICS zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen. zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan WACO WEBDESIGN & GRAPHICS over het openstaande bedrag met een minimum van 15,00 EUR exclusief BTW. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreven, wordt door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.D onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Belgische Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering WACO WEBDESIGN & GRAPHICS hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens WACO WEBDESIGN & GRAPHICS heeft voldaan.

10. Copyright

Al het door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van WACO WEBDESIGN & GRAPHICS niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS De eigendom van door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij WACO WEBDESIGN & GRAPHICS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan WACO WEBDESIGN & GRAPHICS hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is WACO WEBDESIGN & GRAPHICS gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. WACO WEBDESIGN & GRAPHICS behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

Voor zover WACO WEBDESIGN & GRAPHICS bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop WACO WEBDESIGN & GRAPHICS weinig of geen invloed kan uitoefenen kan WACO WEBDESIGN & GRAPHICS op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met WACO WEBDESIGN & GRAPHICS of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met WACO WEBDESIGN & GRAPHICS. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WACO WEBDESIGN & GRAPHICS slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van WACO WEBDESIGN & GRAPHICS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. WACO WEBDESIGN & GRAPHICS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Als deze informatie niet verzekerd is door een erkende beveiligingsfirma. Onze bevoegdheid schuift dan over op de hunne. WACO WEBDESIGN & GRAPHICS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. WACO WEBDESIGN & GRAPHICS wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan WACO WEBDESIGN & GRAPHICS aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
  • Baanvelden 8
  • 2550 Waarloos
  • + 32 485 16 28 28
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • BTW BE 0820 304 749

  • Copyright and design by
    www.wacowebdesign.be
WACO webdesign & graphics